Vi har fuldt ud overført momsreduktionen!

Annullering

Tilbagetrækning

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 1 måned uden at give nogen grund.

Tilbagetrækningsperioden er 1 måned fra kontraktens dato.

For at udøve din ret, har du til (Lichtauf.Computer c / o Caya af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, info@lichtauf.computer, Tlf :. + 49 (0) 761 290 80 686) (ved hjælp af en klar erklæring z. B. en afsendt via mail brev, fax eller e-mail) om din beslutning om at trække sig fra denne kontrakt, informere. Du kan bruge den vedhæftede model udtræksformular, som ikke er påkrævet.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du fortrydelsesret i denne aftale, har vi lagt alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra de meromkostninger, der skyldes det faktum, at du har valgt en anden metode til levering end vi tilbyder, billigste Standard har) til at tilbagebetale straks og senest 14 dage fra det tidspunkt, hvor meddelelsen blev modtaget om din annullering af denne kontrakt med os. Til denne tilbagebetaling, bruger vi den samme betalingsmetode, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt aftalt; I intet tilfælde vil du blive opkrævet for disse afdragsgebyrer.

Har du brug for, at de tjenester til at begynde, inden fortrydelsesfristen udløber, så du skal betale os et rimeligt beløb i andelen af ​​op til det tidspunkt, hvor du lære os fra at udøve fortrydelsesretten i forbindelse med denne kontrakt, leverede tjenester Sammenligning med det samlede omfang af de ydelser, der er fastsat i kontrakten.

Muster-Widerrufsformular(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und besked Sie es zurück.)

- Til Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, info@lichtauf.computer

- Hiermit widerrufe (n) Jeg / vi (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Navn des / der Verbraucher (r)

- Anschrift des / der Verbraucher (r)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Det tilbagetrekker

Du har ret til denne kontrakt inden for en måned at annullere uden angivelse af årsager.

Den opsigelsesperiode er 1 måned fra datoen for kontrakten.

Om uw te højre uit oefenen, moet je (Lichtauf.Computer c / o Caya dør AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, info@lichtauf.computer, tlf. + 49 (0) 761 290 80 686) (dør middel van een duidelijke verklaring bijv. een brev verzonden via mail, fax af e-mail) i løbet af uw beslissing about terug te trek uit dit kontrakt. U kunt het voor bijgevoegde modelformulier herroeping gebruiken, wat niet verplicht er.

Det er tilstrækkeligt, at du har meddelt dig om udøvelsen af ​​den opsigelsesret for fristen for tilbagetrækning.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trek uit dit kontrakt, hebben vi alle betalingen den vi van u hebben ontvangen, herunder verzendkosten te Zetten (mødte uitzondering van de ekstramateriale den voortvloeien uit het Feit dat je een anden Wijze van levering dan den aanbieden Wij, goedkoopste Standard hebben gekozen moet onmiddellijk terugbetalen da uiterlijk inden 14 Dagen vanaf de dato waarop de kennisgeving van uw van herroeping dertil kontrakt dør ons er ontvangen Voor deze terugbetaling gebruiken vi hetzelfde betaalmiddel dat ui de oorspronkelijke transactie hæver gebruikt, tenzij ellers mødte u overeengekomen. Geval været i geen deze omkostninger voor terugbetaling i rekening bragt.

Når u tijdens de periode van annulering rejser Verzocht about mødte de services te begynder Moet u ons een redelijk bedrag betalen dat gelijk er aan het deel van de tjenester dat u al gør geleverd op het øjeblik dat u ons op de Hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht mødte betrekking døde dit kontrakt. Vergelijking mødte de totale hoeveelheid tjenester waarin het kontrakt voorziet.

Eksempelformulier for tilbagekaldelse (Hvis du vil annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende det tilbage.)

- Til Lichtauf.Computer c / o CAYA dør AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, info@lichtauf.computer

- u hierbij mede (er) Ik / w ij (*) terug te trek uit mijn / på (*) kontrakt voor de Aankoop van de volgende goederen (*) aangegaan / levering van de volgende tjenester (*)

- Besteld op (*) / modtaget op (*)

- navn af forbrugeren

- adresse fra forbrugeren

- Undertekst af / forbruger (er) (for rapporten på papir)

- dato

(*) Doorhalen hvad ikke gælder.

Returnerings- og refunderingspolitik

1 måned uden at give nogen grund.

Afbestillingsperioden er 1 måned fra kontraktens dato.

For at udøve din fortrydelsesret, skal du informere os (Lichtauf.Computer c / o Caya af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, Tyskland, info@lichtauf.computer, telefon :. + 49 (0) 761 290 80 686) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks én med posten sendt brev, fax eller e-mail) om din beslutning om at trække sig fra denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede standardfortrydelsesformular, Alle der er ikke nødvendig.

For at opretholde afbestillingsperioden er det tilstrækkeligt for meddelelsen om udøvelsen af ​​fortrydelsesretten inden udløbet af tilbagetrækningsperioden.

Konsekvenser af annulleringen

Hvis du trækker dig af denne Aftale, anses du for at have modtaget alle gebyrer fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen ekstraomkostningerne som følge af levering af den mest gunstige standard leveringstjeneste inden for 14 dage fra datoen for meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt vil du blive opkrævet for disse afdragsgebyrer.

Du har bedt om at udføre tjenesteydelserne i løbet af annulleringsperioden, og du skal betale det samme beløb Kontraktssammenligning med det samlede antal ydelser, der er fastsat i kontrakten.

Prøveudtrædelsesblanket (Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde og returnere dette formular.)

- Til Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Tyskland, info@lichtauf.computer

(*) Ved køb af følgende varer (*) / levering af følgende tjeneste (*)

- Bestilt på (*) / modtaget den (*)

- forbrugerens navn

- adresse på forbrugeren

- Forbrugerens underskrift (kun), når den meddeles på papir)

- dato

(*) Slet efter omstændighederne.

tilbagetrækning

Vous avez le droit d'annuler ce contrat dans un délai d'un mois sans thunder de raison.

La période d'annulation er den 1-licens, der er gældende fra den dato, hvor du modtager det.

Pour votre droit exercer, vous Devez (Aciers Lichtauf.Computer c / o Caya af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, Allemagne, info@lichtauf.computer, Telefon :. + 49 (0) 761 290 80 686). (Au moyen d'une eksplicitering claire comme justering par la poste lettre envoyée, fax ou e-mail) concernant votre décision de vous retirer du contrat. Vous pouvez utiliser le formulaire de retractation ci-joint, qui n'est pas obligatoire.

Afin de la période d'annulering maintenir, il vous suffit d'Tip la meddelelse de l'exercice du droit de l'avant retractation udløb du délai de retractation.

Konsulenter om annullering

Si vous retirez de ce contrat, nous avons tous les paiements que nous avons reçus de votre del, y compris les frais de livraison (sauf pour les COUTS supplémentaires resulterende du fait que vous avez choisi une autre méthode de livraison que nous offrons, moins cher standard doit rembourser immédiatement et au plus tard dans les 14 jours à compter de la dato à laquelle la meddelelse de votre tilbagekaldelse de ce contrat en été reçu par nous Pour ce remboursement., nous utiliserons les mêmes moyens de paiement que ceux utilisés lors de la transaktion indledende, sauf convention contraire expresse avec vous, da aucun cas, vous serez ling hælde ces frais de remboursement.

Si vous avez demande que les tjenester soient begynder vedhæng la période d'annulering, vous nous Devez betaleren un montant raisonnable egal à la andel af services Deja fournis par vous au øjeblik où vous nous informez de l'exercice du droit de retractation à l ' égard de Ce contrat comparaison avec le volumen samlede de tjenester dans le contrat prévus.

Exemple de formulaire de retrait (Du kan ikke annullere dette, hvis du vil modtage en formel.)

- Sur les aciers Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Tyskland, info@lichtauf.computer

- Donner avis par la presente (er) I / Nous (*) af Retraits de mon / notre contrat (*) conclu pour l'achat des produits suivants (*) / fourniture des services suivants (*)

- Commandé le (*) / reçu le (*)

- nom du ou des consommateurs

- Adresse til dig eller forbrugerne

- Konsumatørens underskrift (uniquement sur notification paper)

- dato

(*) Supprimer le cas échéant.

End of career

Hai il diritto di recereere dal contratto entro 1 mese senza fornique alcuna motivazione.

I tilfælde af, at du afbestiller dig, er 1 en del af datoen.

Per esercitare il diritto, è necessario (Lichtauf.Computer c / o Caya af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, Tyskland, info@lichtauf.computer, Telefono :. + 49 (0) 761 290 80 686). (Pr mezzo di una spiegazione chiara, kom un mezzo posta inviato lettera, fax o e-mail) sulla tua di decisione recedere dal contratto presente. È possibile utilizzare il modulo di recesso del modello allegato, che non è richiesto.

Per mantenere il periodo di cancellazione, er du tilstrækkelig til at informere dig om, at du har den recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Conseguenze della cancellazione

Se si ritira dal presente contratto, abbiamo messo tutti i pagamenti che abbiamo ricevuto da voi, compresi i costi di consegna (tranne che per i costi aggiuntivi derivanti dal fatto di aver scelto un metodo diverso di consegna quello che Offriamo, standard più economico è tenuto en rimborsare immediatamente e al più Tardi entro 14 giorni dalla data i cui la notifica della revoca del presente contratto è stata ricevuta da noi. Per questo rimborso, utilizzeremo lo stesso di mezzo pagamento utilizzato nella transazione original, salve diversamente Concordato Espressamente con l'utente ; I nessun caso ti Verranno addebitate le spese di rimborso.

Se hai richiesto che i servizi durante il periodo di siano iniziati cancellazione, devi pagarci un Importo ragionevole pari alla Proporzione di servizi già forniti da te nel momento i cui ci Informi dell'esercizio del diritto di recesso i relazione en questo contratto confronto con il volumen samlede dei servizi previsti nel contratto.

Esempio di modulo di recesso (se venligst, annullere det, hvis du er i stand til at udarbejde en restituerende questo modulo.)

- A Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Tyskland, info@lichtauf.computer

- Jeg / vi (*) con la presente il contratto revocano concluso da mig / noi (*) per l'acquisto dei prodotti seguenti (*) / la fornitura del servizio seguente (*)

- Ordinato su (*) / ricevuto su (*)

- nome del / dei consumatore / i

- Indirizzo del / dei consumatore / i

- Virksomhedens del / forbrugere / jeg (solo se notificato su supporto cartaceo)

- data

(*) Afbestillingsgebyr kommer til disposition.

Retirada

Det siges, at derecho de cancelar er contrato dentro de 1 med sin ninguna razón.

El período de annullering af 1 med en del af den delte del.

Para ejercer su Derecho, usted tiene que (Lichtauf.Computer c / o Caya af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, Tyskland, info@lichtauf.computer, teléfono :. + 49 (0) 761 290 80 686). (Por medio de una clara explicación como un correo por carta Enviada, fax o correo electrónico) sobre su Decisión de retirarse de este contrato. Puede usar el Formulario de Retiro de modelo adjunto, que no es obligatorio.

han har kun fået det bedste, og det er nok, at han er en kompetencer, der ikke er ansvarlig for, at han ikke har noget at gøre.

Consecuencias de la cancellación

Si se retira de este contrato, hemos Puesto todos los Pagos que hemos recibido de usted, incluidos los gastos de Entrega (en Excepción de los Costes adicionales Derivados del hecho de que usted ha elegido un Método diferente de la Entrega de lo que ofrecemos, Standard barata tener que pagar de inmediato y, como máximo, dentro de los 14 días en partir de la fecha en que recibimos la notificación de su revocación de este contrato. Para este reembolso, utilizaremos los mismos medios de pago que utilizó en la transacción original, en menos que lo modsætningsvis expresamente acordamos con usted; da ningún caso se le cobrará por estas Tarifas de reembolso.

¿Inds requiere que los Servicios que comienzan Durante el periodo de affjedring, por lo que nos tiene que pagar una cantidad razonable en la proporción de los Servicios hasta el momento en que nos enseñan de ejercer el Derecho de desistimiento en relación con este Contrato, entregados comparación con el samlede de Servicios volumen previstos en el contrato.

El Modelo de Formulario de Retiro (Si Desea Annuller el contrato, por favor rellene este Formulario y enviarlo de vuelta.)

- A Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Alemania, info@lichtauf.computer

- Por la presente er aviso (er) Yo / Nosotros (*) Retiro de mi / nuestro contrato (*) entro en la compra de los siguientes Bienes (*) / prestación de los siguientes Servicios (*)

- Pedido el (*) / recibido el (*)

- nombre del consumidor (s)

- Dirección del consumidor (s)

- Virksomhedsdeltager (e) (solo cuando se notifica en papel)

- Fecha

(*) Eliminar según corresponda.