Annullering

Annullering

Tilbagetrækning

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 1 måned uden at give nogen grund.

Tilbageholdelsestiden er 1 måneder fra den dag, har taget til dig, eller en repræsentant for din tredjemand, dog ikke befragteren varerne i besiddelse af eller har.

For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte os (Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, [e-mail beskyttet], Telefon: +49 (0) 761 290 80 686) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede formular til annullering af eksempler, men dette er ikke obligatorisk.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du fortrydelsesret i denne aftale, har vi lagt alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra de meromkostninger, der skyldes det faktum, at du har valgt en anden metode til levering end vi tilbyder, billigste Standard har) til at tilbagebetale straks og senest 14 dage fra det tidspunkt, hvor meddelelsen blev modtaget om din annullering af denne kontrakt med os. For denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsformer som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig. I intet tilfælde vil du blive opkrævet for disse afdragsgebyrer. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvilken der er den tidligere.

Du er nødt til at returnere varen straks og under alle omstændigheder senest 1 måneder fra den dato, hvor de underrette os om enhver annullering af denne kontrakt til os eller til at passere. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne inden 1 månedens deadline. Vi bærer omkostningerne ved at returnere varerne. Du behøver kun at betale for eventuel forringelse af varernes værdi, hvis værdien tabet skyldes en nødvendig for at fastslå arten, karakteristika og funktion af de godshåndtering.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und besked Sie es zurück.)

- En Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, [e-mail beskyttet]

- Hiermit widerrufe (n) Jeg / vi (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Navn des / der Verbraucher (r)

- Anschrift des / der Verbraucher (r)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Det tilbagetrekker

Du har ret til denne kontrakt inden for en måned at annullere uden angivelse af årsager.

Geldt een van opzegtermijn 1 maand na de dato de waarop goederen Bezit van u een Derde af partij dør og aangegeven at niet hebben de vervoerder genomer heeft.

Om din helt ud til oefenen, skal je (lys på computeren c / o CAYA dør AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr 5 10999 Berlin, [e-mail beskyttet], tlf. +49 (0) 761 290 80 686) (døren til en klar verifikation ved brev. Et brev, der sendes pr. Post, fax af e-mail) over din beslutning om at komme tilbage til trekken fra denne kontrakt. Du kan finde modelformularen til herroeping, der ikke er obligatorisk.

Det er tilstrækkeligt, at du har meddelt dig om udøvelsen af ​​den opsigelsesret for fristen for tilbagetrækning.

Gevolgen van de annulering

Als je terug te trek uit dit kontrakt, hebben vi alle betalingen den vi van u hebben ontvangen, herunder verzendkosten te Zetten (mødte uitzondering van de ekstramateriale den voortvloeien uit het Feit dat je een anden Wijze van levering dan den aanbieden Wij, goedkoopste Standard hebben gekozen moet onmiddellijk terugbetalen da uiterlijk inden 14 Dagen vanaf de dato waarop de kennisgeving van uw van herroeping dertil kontrakt dør ons er ontvangen Voor deze terugbetaling gebruiken vi hetzelfde betaalmiddel dat ui de oorspronkelijke transactie hæver gebruikt, tenzij ellers mødte u overeengekomen. Deze været Geval i geen omkostninger voor terugbetaling i rekening bragt. vi kunnen terugbetaling totdat vi de goederen terug hebben ontvangen, af totdat og rejser aangetoond dat hver terug de goederen hebben gestuurd, indien dit eerder er.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen si ieder Geval niet senere dan 1 maand na de dato waarop u ons op de Hoogte van de brengt annulering van dit kontrakt. De deadline er gehaald maand som u de goederen verzendt voor de deadline van 1. Vi bærer omkostningerne ved returforsendelsen af ​​varerne. Afhængig Hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen som de Waarde fangehul er te Wijten aan een noodzakelijk er on the aard, de kenmerken en de werking van de goederenbehandeling enorme pladsen.

Model sild

(Hvis du vil annullere kontrakten, skal du udfylde dette formular og sender det tilbage.)

- Til Lichtauf.Computer c / o CAYA door AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlijn, [e-mail beskyttet]

- u hierbij mede (s) Ik / wij (*) returnerer til trekken fra mine / ons (*) kontrakt for de indkøb af de næste goederen (*) angegaan / levering af de næste tjenester (*)

- Bestil op (*) / ontvangen op (*)

- naam van de consument (en)

- adres van de consumer (en)

- Ondertekening van / consumer (en) (alleen voor rapport på papir)

- dato

(*) Doorhalen hvad ikke gælder.

Returnerings- og refunderingspolitik

1 måned uden at give nogen grund.

Afbestillingsperioden er 1 måned fra den dag, hvor du eller en tredjepart, der er opkaldt af dig, der ikke er transportør, har taget varen i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Tyskland, [e-mail beskyttet], telefon: +49 (0) 761 290 80 686) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. en pr. post sendt brev, fax eller e-mail) om din beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede formular til tilbagetrækning, som ikke er påkrævet.

For at opretholde afbestillingsperioden er det tilstrækkeligt for meddelelsen om udøvelsen af ​​fortrydelsesretten inden udløbet af tilbagetrækningsperioden.

Konsekvenser af annulleringen

Hvis du trække sig tilbage fra denne aftale, har vi valgt alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger som følge af at vælge en anden leveringsmetode end den mest gunstige leverancen vi tilbyder nødt til at tilbagebetale straks og senest inden for 14 dage fra datoen for meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt Vil du betale for disse afdragsgebyrer. Vi kan nægte at betale dig tilbage.

1 måned fra den dato, hvor du vil annullere kontrakten. Fristen er, hvis du sender varen inden deadline for 1 måned. Vi bærer omkostningerne ved at returnere varerne. Varerne og varerne er i god stand.

Model tilbagetrækning formular
(Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

- Til Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Tyskland, [e-mail beskyttet]

- Jeg / vi (*) tilbagekalder hermed den kontrakt, jeg / os (*) har indgået om køb af følgende varer (*) / levering af følgende service (*)

- Bestilt den (*) / modtaget den (*)

- forbruger (s) navn

- forbrugerens (e) adresse

- Forbrugerens (e) underskrift (kun når den meddeles på papir)

- dato

(*) Slet efter omstændighederne.

tilbagetrækning

Vous avez le droit d'annuler ce contrat dans un délai d'un mois sans thunder de raison.

La période d'annulation est de 1 mois à compter du jour où vous ou un tiers désigné par vous, qui n'est pas le transporteur, a pris possess des marchandises.

Hæld exercer votre droit, vous devez (aciers Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Allemagne, [e-mail beskyttet], Telefon: +49 (0) 761 290). (Au moyen d'une explication claire comme telle par la poste lettre envoyée, fax eller e-mail) bekymrende votre décision de vous pensionist du contrat. Vous pouvez utiliser le formulaire de retrahering ci-joint, qui n'est pas obligatoire.

Afin de maintenir la période d'annulation, il vous suffit d'envoyer la notification de l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Conséquences de l'annulation

Si vous retirez de ce contrat, nous avons tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (sauf pour les coûts supplémentaires résultant du fait que vous avez choisi une autre méthode de livraison que nous offrons, moins cher standard doit rembourser immédiatement et au plus tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle la notification de votre revocation de ce contrat a été reçu par nous. pour ce remboursement, nous utiliserons les mêmes moyens de paiement que ceux utilisés lors de la transaktion initiale, sauf konvention contraire expresse avec vous; En aucun cas, vous serez facturé pour ces frais de remboursement. Nous pouvons refuser le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu les marchandises ou jusqu'à ce que vous ayez fourni la preuve que vous avez retourné les marchandises, selon la première éventualité.

Vous Devez retourner la marchandise immédiatement et en tout état de årsag au plus tard 1 mois après la dato à laquelle ils nous informent de toute annulering de ce contrat à nous ou en forbipasserende. Le délai est respecté si vous les marchandises Envoyez avant la dato limite de 1 mois. Nous Portons les frais de return des marchandises. Vous avez besoin seulement de payer pour toute valeur diminuée af marchandises si la perte de valeur est grund à une betingelse necessaire pour determiner la nature, les caractéristiques et le fonctionnement des produits de MANUTENTION.

Modèle de formulaire de retrait

(Hvis du ikke er i stand til at annullere kontoen, skal du henvende dig til formlen.)

- Sur les aciers Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Tyskland, [e-mail beskyttet]

- donner avis par la présente (s) I / Nous (*) des retraits de mon / notre contrat (*) conclu pour l'achat des produits suivants (*) / fourniture des services suivants (*)

- Commandé le (*) / reçu le (*)

- nom du ou des consommateurs

- adresse du ou des consommateurs

- Underskrift du ou des consommateurs (unik på notifikationspapiret)

- dato

(*) Supprimer le cas échéant.

End of career

Hai il diritto di recereere dal contratto entro 1 mese senza fornique alcuna motivazione.

Personer nominata da te, ikke non è il corriere, har det for sig selv.

Per esercitare il diritto, è necessario (lys på computeren c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Germania, [e-mail beskyttet], Telefon: +49 (0) 761 290 80 686). (Per mezzo di una spiegazione chiara, kom un mezzo posta inviato lettera, fax eller e-mail) sulla tua Decisione di recedere dal presente contratto. È possibile utilizzare il modulo di recesso del modello allegato, che non è richiesto.

Per mantenere il periodo di cancellazione, è enoughe che tu invii la notifica dell'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Conseguenze della cancellazione

Se si ritira dal presente contratto, abbiamo messo tutti i pagamenti che abbiamo ricevuto da voi, compresi i costi di consegna (tranne che per i costi aggiuntivi derivanti dal fatto di aver scelto un metodo diverso di consegna quello che offriamo è standardè teniùico a rimborsare immedamente e al più tardi entro 14 giorni dalla data i cui la notifica della revoca del presente contratto è stata ricevuta da noi ; In nessun caso ti verranno addebitate le spese di rimborso.Potremmo rifiutare il rimborso fino a quando non avremo ricevuto la merce o fino a quando non avrai fornito la prova che hai restituito la merce, a seconda di quale è la prima.

È necessario restituire la merce a noi immedamente e in ogni caso entro e non oltre 1 mese dalla data in cui ci informate della cancellazione di questo contratto. Scadenza è rispettata se si invia la merce entro il dates di 1 mese. Noi sosteniamo il costo della restituzione della merce. Devi pagare solo l'eventuale perdita di valore dei beni, se questa perdita di valore è dovuta a un trattamento che non è necessario per l'esame della natura, delle caratteristiche e del funzionamento dei beni.

Modulo di recesso tipo

(Se venligst, om du vil annullere det, hvis du vil oprette en modul for at få adgang til det nu.)

- En Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Germania, [e-mail beskyttet]

- Jeg / vi (*) con la presente revocano il contratto concluso da me / noi (*) per l'acquisto dei seguenti prodotti (*) / la fornitura del seguente servizio (*)

- Ordinato su (*) / ricevuto su (*)

- nome del / dei consumatore / i

- indirizzo del / dei consumatore / i

- Company del / dei consumatore / i (solo se notificato su supporto cartaceo)

- data

(*) Afbestillingsgebyr kommer til disposition.

Retirada

Det siges, at derecho de cancelar er contrato dentro de 1 med sin ninguna razón.

El periodo de Cancelación es de mes 1 en partir del día en que usted o un Tercero nombrado por usted, que no hav el transportista, Haya Tomado posesión de los Bienes.

Para ejercer su derecho, usted tiene que (aceros Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Alemania, [e-mail beskyttet], teléfono: +49 (0) 761 290). (Por medio de una explicación clara como un por correo carta enviada, fax o correo electrónico) sobre su decisión de retirarse de este contrato. Puede usar el formulario de retiro de modelo adjunto, que no es obligatorio.

Se Hizo para el tiempo de espera salvaguardar det suficiente que envie su Comunicación relativa al ejercicio del Derecho de desistimiento antes de la fecha limite de retiro.

Consecuencias de la cancellación

Si se retira de este contrato, hemos Puesto todos los Pagos que hemos recibido de usted, incluidos los gastos de Entrega (en Excepción de los Costes adicionales Derivados del hecho de que usted ha elegido un Método diferente de la Entrega de lo que ofrecemos, Standard barata tener que pagar de inmediato y, como máximo, dentro de los 14 días en partir de la fecha en que recibimos la notificación de su revocación de este contrato. Para este reembolso, utilizaremos los mismos medios de pago que utilizó en la transacción original, en menos que lo modsætningsvis expresamente acordamos con usted ;. da ningún caso se le cobrará por estas Tarifas de reembolso Podemos rechazar el que hasta reembolso hayamos recibido los Bienes o hasta que Hayas comprobado que los Bienes har devuelto, lo que primero ocurra.

Debe devolvernos la mercancía de inmediato y, da cualquier caso, en mere tardar un mes después de la fecha en que nos la ComUnique Cancelación de este contrato. La fecha limite se cumple si la Envía mercancía antes de la fecha limite de mes 1. Nosotros asumimos el costo de devolver los productos. Solo debe pagar por una posible Perdida en el valor de los Bienes, si esta Perdida de tapperhed se debe en un manejo que no es necesario para el examen de la Naturaleza, y Funktionalitet de los Bienes funcionamiento.

Modelo de formulario de desistimiento

(Du kan annullere hele kontoen, udfylde formulario y devuélvamelo).

- En Lichtauf.Computer c / o CAYA af AMN Data Solutions GmbH Glogauerstr. 5 10999 Berlin, Tyskland, [e-mail beskyttet]

- Por la presente dar aviso (s) Yo / Nosotros (*) retiro de mi / nuestro contrato (*) entró en la compra de los siguientes bienes (*) / prestación de los siguientes servicios (*)

- Pedido el (*) / recibido el (*)

- nombre del consumidor (s)

- dirección del consumidor (s)

- Firma del consumidor (s) (solo cuando se notifica en papel)

- fecha

(*) Eliminar según corresponda.